Tokoh

Hayam Wuruk, Paduka Bhatara Sri Rajasanagara